VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obsah VOP:
I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek
II. Důležité pojmy (definice)
III. Objednávka a uzavření Smlouvy
IV. Cena produktů a vzdělávacích akcí a platba
V. Dodací podmínky a storno podmínky
VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem
VII. Odstoupení od Smlouvy
VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
X. Ochrana osobních údajů
XI. Závěrečná ustanovení

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup e-knih (elektronických knih), tištěných verzí e-knih, online kurzů, pracovních listů a minivěcí (dále vše souhrnně uváděno i jako „produkty“) a pro objednávku a poskytování workshopů a seminářů (dále též jen „vzdělávací akce“) přes webové rozhraní www.hravedoucovani.cz. Tento web provozuje Mgr. Bc. Jana Chamrádová, IČ: 63041308. Kontaktní údaje najdete níže v čl. II VOP.
2. Nákup e-knih i jejich tištěných verzí, online kurzů, pracovních listů a minivěcí probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Poskytovatelem (coby prodávajícím) a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran Kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Poskytovatele. Poskytování vzdělávacích akcí probíhá na základě Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem (jako příjemcem služby). Proces uzavírání této smlouvy je taktéž popsán podrobně níže v těchto VOP, v čl. III. Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování služeb. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě nebo Smlouvě o poskytování služeb odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Smlouvy je nad textem VOP).
3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než na webovém rozhraní nakoupíte vybrané produkty nebo objednáte vzdělávací akci. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte nás ještě před odesláním objednávky (tj. před kliknutím na tlačítko „Odeslat“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat“ nám dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem nákupu a spolupráce, jaký zde popisujeme.

II. Důležité pojmy (definice)
1. POSKYTOVATEL (PRODÁVAJÍCÍ): Poskytovatelem je:
Mgr. Bc. Jana Chamrádová
IČ: 63041308
Sídlo (i adresa pro doručování): Václavovická, 739 34 Šenov
Poskytovatel je zapsaný v živnostenském rejstříku u Magistrátu města Ostravy Kontaktní telefon: +420 792 206 940
Adresa pro doručování elektronické pošty: info@hravedoucovani.cz Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty
2. KUPUJÍCÍ/KLIENT. Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.hravedoucovani.cz uzavře s Poskytovatelem Kupní smlouvu a tím koupí některý z produktů uvedených na tomto webovém rozhraní. Klientem je i ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.hravedoucovani.cz uzavře s Poskytovatelem Smlouvu o poskytování služeb. Kupujícím/Klientem může být spotřebitel nebo podnikatel či nepodnikající právnická osoba (v našem případě zejména základní škola resp. její provozovatel). V dalším textu bude používáno společné označení „Klient“.
3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít zato, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.
4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Smlouva, ve které jako Klient vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Klient, který není spotřebitelem. Současně má Poskytovatel i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Klientovi a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.
5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to Smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tzn. je uzavřena, aniž by se Poskytovatel a Klient museli pro její uzavření osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na webových stránkách www.hravedoucovani.cz vyplněním potřebných údajů Klientem). Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Klientem a Poskytovatelem. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Klientem spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

III. Objednávka a uzavření Smlouvy
1. Klient objednává produkty i vzdělávací akce zásadně přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním zde umístěného formuláře.
2. POPIS PRODUKTŮ A SLUŽEB. Na webovém rozhraní www.hravedoucovani.cz a případně na dalších webových stránkách, kam budete z www.hravedoucovani.cz při kliknutí na daný produkt nebo vzdělávací akci přesměrováni, naleznete veškeré naše produkty i vzdělávací akce s podrobným popisem jejich formy, obsahu, s uvedením pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Veškeré prezentace produktů a vzdělávacích akcí uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Poskytovatel nejsme povinni uzavřít Smlouvu ohledně těchto produktů a služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ: Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Klient vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, mail, při objednávce na firmu/školu i údaje o firmě, IČ, DIČ), informace o objednávaném produktu (vložením objednávaného produktu do „košíku“ webového rozhraní), v případě objednávky vzdělávací akce vyberete konkrétní akci a vyberete způsob úhrady. Tištěné verze e-knih lze objednat pouze tehdy, když je taková nabídka na webovém rozhraní aktivní. U některých e-knih může být potřeba, abyste si materiály (např. herní plány, kartičky) sami vytiskli. V popisu produktu na to vždy upozorňujeme. U tištěné verze prosím zadejte i doručovací adresu, liší-li se od fakturační, a zvolte počet kusů.
Před odesláním objednávky je vám umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“.
O obdržení objednávky vás budeme informovat e-mailem zaslaným na Vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to není v tomto potvrzení výslovně uvedeno. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímáme, zašleme Vám informaci o přijetí objednávky v následném e-mailu. Do okamžiku, než je Vám doručeno potvrzení o přijetí Vaší objednávky, je možné telefonicky nebo e-mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na Vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody s námi.
Při pochybnostech Vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří- li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.
Objednávat produkty přes webové rozhraní nebo e-mailem je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňujeme však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu a nebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.

4. Smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji Vaše objednávka, její přijetí z naší strany a tyto VOP. Smlouvu archivujeme v elektronické podobě, není přístupná.

IV. Cena produktů a platba
1. CENA PRODUKTŮ. U jednotlivých položek produktů je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. U tištěných verzí e-knih a tištěných verzí minivěcí je účtováno poštovné v částce uvedené na webovém rozhraní.
2. Sjednanou kupní cenou (dále jen „cena“) je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním Vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni Vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt v našem vlastnictví.
4. ZPŮSOB PLATBY. Sjednanou cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
bezhotovostně bankovním převodem na na bankovní účet číslo 2401267952/2010. Po odeslání objednávky Vám obratem zašleme údaje pro provedení platby (číslo účtu, variabilní symbol a částku). Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.
bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. Tyto údaje se mnou uvedená společnost nesdílí a nemáme k nim přístup.

– hotově při převzetí produktu – zboží hradíte v hotovosti řidiči dopravní společnosti nebo poštovnímu doručovateli.

Kupní cena se hradí v korunách českých. V případě objednávek ze zahraničí se kupní cena hradí v eurech.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY. V případě bezhotovostního převodu je cena splatná do 10 dnů od vystavení zálohové faktury. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě i přímo v zálohové faktuře. Kupní cena je považována za zaplacenou v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet.
V případě bezhotovostního převodu provedeného na základě zálohové faktury Vám o přijetí platby vystavíme a na e-mail uvedený v objednávce zašleme jako doklad o přijaté platbě fakturu, která zároveň slouží i jako dodací list.
Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.
Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V. Dodací podmínky produktů (e-knih i jejich tištěných verzí, online kurzů, pracovních listů a minivěcí)
1. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU. Při koupi online kurzu vám po uhrazení kupní ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na Vámi sdělenou elektronickou adresu zaslány přístupové údaje k Vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). Po přihlášení s využitím přístupových údajů Vám bude dodán digitální obsah. Při koupi e-knihy bude digitální obsah ve formátu .docx nebo pdf (ebook) dodán po zaplacení kupní ceny na Vámi sdělenou e-mailovou adresu jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi tištěné verze e-knihy a tištěných minivěcí bude zásilka zaslána na Vámi zvolenou adresu doporučeně prostřednictvím České pošty, s.p.
2. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby a na zvoleném produktu. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, budou elektronické produkty dodány ihned, jakmile bude platba připsána na náš bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem budou produkty dodány obratem po provedení platby. Pokud zakoupíte tištěnou verzi e-knih a minivěcí, bude zásilka odeslána do 2 pracovních dnů po připsání kupní ceny na náš bankovní účet.  Při zakoupení pracovních listů je celý obsah zpřístupněn najednou a přístup umožněn na konkrétní časové období uvedené v popisu produktu a objednávce. U online kurzu bude obsah zpřístupňován postupně, dle harmonogramu uvedeného na úvodní stránce/nástěnce kurzu.
3. NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter produktů vznikají náklady na dopravu pouze u tištěné verze e-knih a minivěcí, a to ve výši poštovného účtovaného Českou poštou, s.p. Konkrétní výše je uvedena na webovém rozhraní a v objednávkovém formuláři.                                                                                                                                                 4. Po dodání produktu si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu, u tištěné verze e-knih a minivěcí zkontrolujte, zda není obsah poškozený nebo nejsou zjevné tiskové vady (typu chybějící stránky) a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte nás prosím, abychom mohli provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.
5. Digitální obsah (kurz, e-knihy, pracovní sešity) vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf a přehrávání video a audio souborů (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, uživatelský účet
1. Digitální obsah (e-knihy, online kurz, pracovní listy, minivěci) zasíláme pouze Vám, jako Klientovi, na Vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf. K přehrání obsahu v online kurzu je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby Váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez našeho výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Produkty slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím našich znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na Vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Tyto produkty nemohou nahradit osobní konzultaci. Neodpovídáme za Váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktu.
3. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Pokud si zakoupíte on-line kurz, obdržíte přístupové údaje přímo pro zpřístupnění kurzu až po úhradě kupní ceny, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Klient se zavazujete udržovat Vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení Vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsme oprávněni po předchozím upozornění Vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. V případě porušení Vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv jsme rovněž oprávněni po předchozím upozornění Vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit.

VII. Odstoupení od Smlouvy
1. Jste-li Spotřebitel, pak podle § 1829 odst. 1 NOZ máte právo od uzavřené Kupní smlouvy (týkající se produktů) bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne dodání produktu (tj. v případě online kurzu, e-knihy, pracovních listů a minivěcí ode dne jeho doručení v příloze mailu nebo doručení odkazu ke stažení produktů, u tištěné verze e-knihy a minivěcí ode dne jeho doručení) odstoupit. Pokud se rozhodnete této možnosti využít, pak v této 14denní lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno e-mailem na info@hravedoucovani.cz nebo odesláno poštou na naši adresu uvedenou v čl. II. VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který naleznete zde. V případě použití vzorového formuláře Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat. Odstoupením od Kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší a jsme povinni vám vrátit zaplacenou cenu (viz v dalším odstavci) a Vy ztrácíte oprávnění zaslaný produkt (e-knihu, pracovní listy,minivěci, online kurz) používat a dovolujeme si Vás požádat, abyste v takovém případě produkty smazali, neboť jejich užívání by pak již bylo v rozporu s autorskými právy dle zákona. U online kurzů jsme oprávněni Vám ihned po doručení Vašeho odstoupení zrušit do online kurzu přístup.
Pokud jako Spotřebitel odstoupíte od Smlouvy, jejímž předmětem byla koupě tištěné verze e-knihy a minivěcí, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy nám tento produkt předejte nebo zašlete zpět na adresu uvedenou v čl. II. VOP. Při zasílání zvolte doporučenou zásilku, nezasílejte zásilku na dobírku. Náklady na vrácení knihy nesete sami. Produkt zašlete nepoškozený a neopotřebovaný. Vezměte prosím na vědomí, že bude-li nám produkt vrácený poškozený, opotřebený, vzniká nám nárok na náhradu újmy tím vzniklé a máme právo si tento nárok jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny (poštovného) a tedy v takovém případě bychom vám vrátili pouze rozdíl mezi kupní cenou (poštovným) a částkou odpovídající vzniklé újmě.
2. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy Vám vrátíme peníze, které jsme od Vás přijali jako platbu za produkt. Byla-li předmětem koupě tištěná verze e-knihy a minivěcí, nejsme povinni Vám peníze vrátit dříve než nám produkt předáte zpět a nebo prokážete, že jste nám jej zpět odeslali. Při odstoupení od Smlouvy Vám peníze vrátíme stejným způsobem, jakým jste je uhradili (tj. např. bankovním převodem), leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro Vás nebyly spojeny další náklady.
3. V případě, že by z Vaší strany nedošlo k úhradě celé sjednané ceny ani do 10 dnů po uzavření Smlouvy, máme právo od smlouvy odstoupit. Odstoupení v takovém případě nabývá účinnosti okamžikem, kdy Vám jej doručíme e-mailem či na běžnou adresu uvedenou v objednávce. V případě, že jsme od Vás obdrželi před odstoupením od Smlouvy nějakou platbu, vrátíme Vám ji do týdne od odstoupení od Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.
4. Od Smlouvy lze dále odstoupit v případech stanovených zákonem.
5. Je-li Vám společně s produktem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
3. Jako Poskytovatel vám odpovídáme, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídáme i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí zboží. Nejste-li spotřebitelem, záruku neposkytujeme a odpovídáme vám pouze za vady, které má produkt při převzetí. Jako Poskytovatel vám rovněž odpovídáme, že poskytnutá služba nemá vady. Vadu u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však lze uplatnit do 6 měsíců od poskytnutí služby.
4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit, nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový a nebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny a nebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad nebo na výměnu součásti či opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bychom nebyli schopni vám nový produkt bez vad dodat, vyměnit vadnou součást, stejně tak i v případě, že bychom nezjednali nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.
5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení způsobené jeho užíváním, na vady způsobené nesprávným užíváním produktu, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným uchováváním.
6. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci nás můžete předem informovat i telefonicky nebo mailem. Je-li předmětem reklamace tištěná verze ebooku, prosím doručte ji poštou či obdobným způsobem na naší adresu uvedenou v čl. II VOP. Pokud vám ekniha, minivěc, pracovní listy nebo online kurz (resp. přístupové údaje k němu) nebyl dodán v dodací lhůtě, prosíme, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení.

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese info@hravedoucovani.cz.
2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
3. Pokud mezi námi jako Poskytovatelem a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

X. Ochrana osobních údajů
1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

8.1.požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
8.2.požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

XI. Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Klienta ze smlouvy vyplývající.
2. Vezměte prosím na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro
kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.
3. Tyto VOP jsou účinné od 1. 8. 2017